Rjucht en Sljucht spilet:

"Leave minsken"

op freed 17 en sneon 18 maart (ynfo)