In fleurich stik fan: Hetty Heyting, yn't Frysk oerset troch Marijke Geertsma

Rezjy: Anneke v-d Akker - Duhoux

Ynstekster: Jikke Bangma

Lûd en ljocht: Doede v/d Veer en Klaas-Jan v/d Krieke en Tsjerk Wiersma

Mei tank oan de bou- en de grimeploech

Koarte ynhâld:

Yn ‘Tink oan my’  moetsje de 4 froulju elkoar yn in fakânsjehúske yn de Provence yn Súd Frankryk.
Wat bringt harren eins yn dat waarme Súd- Frankryk by elkoar en wêrom…..?
Mar ja, wat dogge jo as jo útnoege wurde troch jo eks?

 

 

 

Aafke: Trudy Wiersma

 

Pem: Henny Drijver

Doris: Reina Gerlosma

 

Jeanine: Saapke Osinga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei tank oan Berend Drent en Siebe Henstra©

 

  alle op dizze side publisearre foto’s binne eigendom fan Toanielferiening “Rjucht en Sljucht” De Tynje, Nederlân –

- foar publikaasje fan dizze foto’s binne jo útdruklik skriftelike tastimming nedich fan de eigner –

- in E-mailtsje wurdt yn dizze net beskôge as in útdruklik skriftlike tastemming –

- ûnder foarbehâld fan alle rjuchten –

 

- Alle op deze website gepubliceerde foto's zijn eigendom van Toneelvereniging "Rjucht en Sljucht" Tijnje, Nederland. -
- Voor publicatie van deze foto's hebt U de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar. –
- Een e-mail wordt in dezen niet beschouwd als een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. –

- Alle rechten voorbehouden -

 

Nei boppe