Bestjoer

 

 

 

 

Foarsiiter   Jeen Wouda

Badweg 36 A 8442 AG Heerenveen

E. jeenwouda@hotmail.com

 
 
Skriuwer Chantal Sinnema

Geert van der Zwaagstrjitte 27 8401 BR De Gordyk

   

T. 06-23783400

E.  info@rjuchtensljucht.nl

 

Ponghâlder

Klaske Lageveen
Breewei 44 8406 EG De Tynje
    T. 0513-571630
    E. w.lageveen@planet.nl
     
     
Lid

Alie Hof

Romke van Damwei 34 8406 EL De Tynje

E. info@rjuchtensljucht.nl

 
Lid Marrianne Lok - v/d Wijk
Breewei 72 8406 EG De Tynje