nijsgjirrich

Op disse pagina sille nijsgjirriche saken pleatst wurde, bygelyks:

  • In Fraachpetear
  • Wisten jo dat
  • Humoristyske saken
  • ensafuorthinne

 

 

 

By toanielferiening "Rjucht & Sljucht" is it gewoante om it Frysk Folksliet te sjongen!